Toelichting MJOP

Laatst gewijzigd op:

Aandachtspunten Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) na renovatie

De offerte van het bouwbedrijf maakt inzichtelijk welke maatregelen voor vergaande verduurzaming genomen gaan worden. Dit moet tot uitdrukking komen in een nieuw, aangepast MJOP dat tevens uitgangspunt is voor de financiering.

Het is belangrijk om bij een aangepast MJOP het risico op toekomstige lastenstijgingen te beheersen. In het MJOP dat verbonden is met de renovatie en het onderhoud voor de 30 jaar erna, moeten daarvoor de volgende punten zijn opgenomen:

 • Minimale looptijd MJOP is 30 jaar met periodieke herziening.
  Bij een periodieke herziening wordt gekeken of alle uitgangspunten nog van toepassing zijn of dat er aanpassingen nodig zijn. Plan bijvoorbeeld een 3- of 5-jaarlijkse herziening.
 • Toepassing van indexatie in kostenontwikkeling.
  De indexatie moet objectief meetbaar zijn en gekoppeld aan publiekelijk beschikbare normen. Voorbeelden zijn indexaties op prijsontwikkeling of arbeidskosten.
 • Opname liquiditeitsprognose en een overzicht van jaarlijkse inkomsten en uitgaven.
 • Opname van reserveringen voor vervangingsinvesteringen voor tenminste die onderdelen die binnen 30 jaar vervangen dienen te worden. Deze reserveringen worden toegevoegd aan de voorzieningen.
 • Opname van onderhoudskosten.
 • Opname van rente en aflossingsverplichtingen voor de financiering.
 • Inzicht in de uitstaande hoogte van de financiering in de balans.

Het MJOP wordt opgesteld op TCO basis (Total Cost of Ownership). Een TCO is een financiële raming van de directe en indirecte kosten van een product of systeem voor de beoogde levensduur. Hierin zitten de directe kosten die rechtstreeks in verband staan met de renovatie, zoals materiaalkosten, financieringskosten en onderhouds- en vervangingskosten, maar ook indirecte kosten die niet direct aan de renovatie zijn toe te wijzen, maar wel specifiek voor de renovatie gemaakt kunnen worden, zoals een post onvoorzien. Door opname van een post onvoorzien wordt een voorziening getroffen voor kosten, waarmee de VvE tijdens de looptijd van de financiering wordt geconfronteerd en welke niet in het MJOP zijn voorzien. Deze voorziening wordt aangehouden als liquide middelen. Bij de periodieke herziening kan beoordeeld worden of de post onvoorzien wel of niet aanpassing behoeft.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie