Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op:

Doel

Als er in de VvE nog niets is geregeld over het omgaan met persoonsgegevens, zorg dan er in de vragenlijst een vraag wordt opgenomen waar bewoners aangeven akkoord te zijn met de privacyverklaring. Geef in een privacyverklaring onder meer duidelijk aan waarvoor de gegevens gebruikt worden en welke rechten een bewoner heeft ten aanzien van de eigen opgeslagen data. Bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Voorbeeld privacyverklaring

<Vul datum hier in>

Wij vinden privacy belangrijk en snappen dat die voor u óók belangrijk is. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie. Neem vooral contact met ons op als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft.

De Vereniging van Eigenaren <naam> is gevestigd op <adres, plaats> en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: <KvKnummer>.

Het verstrekken van persoonlijke informatie

Als u de bewonersinventarisatie vragenlijst invult, wordt u mogelijk gevraagd uw naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens op te geven.

De naam die u invult is de naam waarmee u in eventueel later contact aangesproken zult worden. Wij raden u aan uw eigen naam te gebruiken, omdat de VvE dan weet wie u bent.

Uw adres- en contactgegevens hebben we nodig om contact met u op te nemen mocht dit gewenst zijn.

Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen, maar verzoeken u wel gegevens die u niet wilt delen ook niet in de vragenlijst in te vullen.

Uw antwoorden op de vragenlijst

We leggen de antwoorden die u geeft vast om te kunnen bepalen wat belangrijk is voor u en andere VvE-leden.

Deze gegevens delen we niet met externe, commerciële partijen. Slechts een beperkt aantal VvE-bestuursleden en eventueel een minimaal aantal externe verwerkers die deze data voor ons verwerken hebben toegang tot deze informatie. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.  

Verzamelen bezoekersinformatie via de vragenlijst

Het VvE-bestuur verzamelt door middel van cookies algemene gegevens tijdens een websitebezoek. Denk aan een IP-adres, tijdstip van het websitebezoek en gegevens die uw browser verstuurt. De gegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Ze worden enkel gebruikt om uw activiteiten tijdens het invullen van de vragenlijst beter te ondersteunen en gegevens zoals de datum en het tijdstip worden opgeslagen in het antwoordenoverzicht van de vragenlijst.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om de persoonsgegevens van onze VvE-leden te waarborgen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze informatie, hanteren we strikte veiligheidsprocedures. We gebruiken goede, veilige technologie en slaan waar mogelijk informatie versleuteld op. Bovendien slaan we zo min mogelijk persoonlijke informatie op en hebben zo weinig mogelijk medewerkers en externe bewerkers toegang tot persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Inzage, wijzigen van uw gegevens en contact

Uw persoonlijke gegevens kunt u opvragen, aan laten passen of laten verwijderen wanneer u wilt, zonder opgave van reden. U heeft recht op inzage, verbetering en aanvulling, beperking van de verwerking, verwijdering en dataportabiliteit (zie toelichting). Hiervoor is het echter wel vereist dat uw gegevens aan uw persoon verbonden kunnen worden (ergens moet u een naam of adres ingevuld hebben). Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u iets weten over uw gegevens die bij ons bekend zijn, stuur dan een bericht naar <mail adres vve> of neem telefonisch contact op via <telefoonnummer vve>.

Wij helpen u graag als u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Toelichting

Recht op inzage
Als u een verzoek tot inzage indient, laten we u zien welke gegevens we van u vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken.  

Recht op verbetering en aanvulling
Als uw persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heeft u het recht deze aan te laten passen.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht van verwijdering
Als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kunt u ons vragen ze te verwijderen.

Recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten we persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen aan u of een organisatie van uw keuze. In de wetgeving zijn hiervoor wel een aantal beperkingen opgenomen. We zullen meewerken aan deze overdracht voor zover dit mogelijk is.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie