Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Welke regierol neem je als lokale overheid in de besluitvorming over de uitdagende transitie naar aardgasvrije wijken? De G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), TNO en Platform31 werken sinds 2019 samen aan nieuwe kennis en inzichten over besluitvorming richting aardgasvrije wijken, met de huidige gemeentelijke praktijk als belangrijk vertrekpunt.

De wijze van regie nemen door gemeenten is bepalend voor een succesvol besluitvormingsproces én voor een constructieve samenwerking met stedelijke transitiepartners (waaronder bewoners), zo blijkt uit de 1e resultaten. De onderlinge verbanden zijn gevisualiseerd in een conceptueel model met bouwstenen voor besluitvorming over de stedelijke energietransitie (zie afbeelding). Daarin is te zien hoe de visie op regie doorwerkt in de manier waarop samenwerking in de stad en het formele besluitvormingsproces vorm krijgen. Bovendien is de visie op de regie van invloed op de benodigde kennis.

Visie op regie

De publicatie beschrijft drie verschillende gemeentelijke regiemodellen die gemeenten helpen nieuwe routines te ontwikkelen en expliciete keuzes te maken. De publicatie laat zien hoe de G4-steden de samenwerking ervaren hebben en welke handvatten dit biedt voor hun dagelijkse praktijk. In het samenwerkingstraject was nadrukkelijk ruimte voor gezamenlijke reflectie op dagelijkse routines en experimenteren met alternatieve aanpakken.

Inzichten, bouwstenen en innovatieve regiemodellen

In deze publicatie vindt u de belangrijkste kennis en inzichten die uit deze samenwerking naar voren zijn gekomen en drie regiemodellen waarmee gemeentes aan de slag kunnen:

  • Drie innovatieve regiemodellen waarmee gemeenten richting kunnen kiezen in hun benadering van de aardgasvrijtransitie.
  • Een uitwerking – in de vorm van ganzenborden – van de stappen die gemeenten kunnen zetten om te komen tot een
  • Transitievisie Warmte of Wijkuitvoeringsplan.
  • Inzicht in de besluitvormingsprocessen bij transitiepartners.
  • Een overzicht van wat er – op dit moment – bekend is over de juridische verankering van de instrumenten uit het Klimaatakkoord in de Omgevingswet en over de energiewetgeving.
  • Inzicht in randvoorwaarden voor warmtenetten.
  • Een doorkijk – zogenaamde technology insights – naar de ontwikkeling van twee actuele energiealternatieven ter onderbouwing van beleidskeuzes: waterstof en warmtenetten.
Verdere kennisontwikkeling

Op dit moment werken de G4-steden en TNO verder aan nieuwe kennisontwikkeling op drie inhoudelijke thema’s:

  • doorwerking van een stedelijke visie naar realisatie van aardgasvrije energieoplossingen
  • dilemma’s rond bekostigingsvraagstukken
  • energierechtvaardigheid.

Overige informatie

Author(s) Woestenburg, A. Puts, H. Diran, D. Maas, N. Buitelaar, S. (Platform31) Heeger, A. (Platform31) Akker, D. van den (Platform31)
Published by TNO
Report number TNO 2020 Innovatie
Document type Rapport
Number of pages 65
Full text available