Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Auteur(s): Verschillende experts van PBL, CBS, TNO, RIVM en RVO
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.

De KEV geeft daarom inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot en met 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten die tot broeikasgasemissies leiden, zoals in de landbouw en het landgebruik. De KEV legt ook de verbanden tussen autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in het buitenland met wat er in Nederland gebeurt.

Verder behandelt de KEV een aantal economische en innovatieaspecten van de energievoorziening. De KEV toetst verschillende beleidsdoelen met de verwachte ontwikkelingen. De KEV is echter geen beleidsevaluatie en gaat niet in op de vraag of beleid doelmatig of kosteneffectief is.

De KEV vervult ook een rol in de diverse rapportageverplichtingen van Nederland rond de energiehuishouding en broeikasgasemissies.

 

Contactpersoon: Marijke Menkveld (marijke.menkveld@tno.nl)

Overige informatie

Author(s) Verschillende experts van PBL, CBS, TNO, RIVM en RVO
Published by PBL
Report number n.v.t.
Document type Rapport
Number of pages 184
Full text available