Concrete stappen naar vergaande verduurzaming.

Dit stappenplan is bedoeld voor VvE’s en voor organisaties die VvE’s willen stimuleren bij vergaande verduurzaming.

VvE

Dit stappenplan voor vergaande verduurzaming is bedoeld voor VvE’s en voor organisaties die VvE’s willen stimuleren bij vergaande verduurzaming. ‘Vergaande verduurzaming’ gaat verder dan enkelvoudige maatregelen zoals het plaatsen van alleen zonnepanelen of ledverlichting. Onder vergaande verduurzaming verstaan we het vergaand isoleren of aardgasvrij maken van een appartementencomplex.

Om financiering te krijgen voor Vergaande verduurzaming hanteert het Nationaal EnergiebespaarFonds (NWF):

  • Het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP): een combinatie van maatregelen (isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, en een ventilatiesysteem) om een appartementencomplex energiezuiniger te maken.
  • Nul op de Meter (NOM): gelijk aan ZEP met de verplichting aardgasvrij.

Bron: www.energiebespaarlening.nl/vve/energiebesparende-maatregelen

Let op: Vergaande verduurzaming is vooral interessant voor appartementencomplexen van voor ongeveer 1990. Gebouwen van na die tijd zijn vaak al goed geïsoleerd en VvE’s kunnen zich dan beter richten op enkelvoudige duurzame maatregelen.

Het VvE-bestuur en de leden worden gestimuleerd om na te denken over vergaande verduurzaming. Er vindt een eerste inventarisatie plaats van de gegevens over het gebouw, het energieverbruik en de wensen van de leden.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie nemen de VvE-leden een besluit over het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt een analyse van de technische en de financiële mogelijkheden van (vergaande) verduurzaming ten opzichte van de bestaande situatie in beeld gebracht.

Het VvE-bestuur besluit of ze het scenario van vergaande verduurzaming aan de leden gaan voorleggen. Om door te gaan met vergaande verduurzaming is een technische verdiepingsanalyse nodig. Het VvE-bestuur doet een voorstel om dit te laten uitvoeren door een bouwbedrijf of een bouwkundig adviesbureau. Hiervoor worden offertes opgevraagd. Ook worden de mogelijkheden verkend van het inzetten van een procesbegeleider.

Op basis van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek nemen de VvE-leden een besluit over het laten uitvoeren van een technische verdiepingsanalyse en over het aanstellen van een procesbegeleider.

Er wordt een selectie gedaan van de partij die de technische verdiepingsanalyse gaat doen; het bouwbedrijf waar je al mee samenwerkt (zie 4a) of een bouwkundig adviesbureau (zie 4b1).

In deze stap wordt een technische verdiepingsanalyse uitgevoerd door een bouwbedrijf. Er wordt een bouwkundig ontwerp gemaakt met daarin een beschrijving van het gebouw, een plaatje van hoe het gebouw eruit komt te zien, de specificaties en de gewenste energieprestaties. Er wordt een offerte opgesteld voor de realisatie van dit bouwkundig ontwerp. Voor zowel de technische verdiepingsanalyse als de offerte wordt een “second opinion” uitgevoerd. De bekostiging van de renovatie wordt uiteengezet in een financieel plan.

Op basis van de resultaten van de technische verdiepingsanalyse nemen de VvE-leden een besluit over het laten opstellen van een uitgewerkt plan voor de renovatie door het bouwbedrijf.

In deze stap wordt een technische verdiepingsanalyse uitgevoerd door een bouwkundig adviesbureau. Er wordt een bouwkundig ontwerp gemaakt met daarin een beschrijving van het gebouw, een plaatje van hoe het gebouw eruit komt te zien, de specificaties en de gewenste energieprestaties. Er wordt een uitvraag opgesteld voor de uitvoering van de renovatie door bouwbedrijven.

Op basis van de resultaten van de technische verdiepingsanalyse nemen de VvE-leden een besluit over het opvragen van offertes van bouwbedrijven.

Op basis van de uitvraag worden offertes opgevraagd bij bouwbedrijven. Ook wordt er een financieel plan opgesteld waarin is aangegeven hoe de renovatie wordt betaald. VvE-leden nemen een besluit om een uitgewerkt plan voor de renovatie te laten opstellen door een bouwbedrijf.

Het bouwbedrijf levert een gedetailleerd plan van aanpak voor de renovatie. De procesbegeleider levert, in samenwerking met het VvE-bestuur, de VvE-beheerder, een notaris en het Nationaal Warmtefonds (NWF), een uitgewerkt plan voor onder andere de financiering, vergunningen, wijzigingen in de splitsingsakte en communicatie.

VvE-leden nemen een besluit over de investering in de voorgelegde vergaande verduurzaming of niet. Het besluit is onder voorbehouden (bijvoorbeeld van aanpassing van de splitsingsakte of financiering).

Er wordt een plan gemaakt om de verschillende voorbehouden in te vullen. Vervolgens wordt er gewerkt aan het verkrijgen van vergunningen, het doorvoeren van benodigde aanpassingen in de splitsingsakte en het verkrijgen van subsidies.

VvE-leden nemen een besluit over de benodigde wijzigingen in de splitsingsakte en de financiering.

In deze stap wordt de renovatie uitgevoerd.

De VvE-leden wonen in de gerenoveerde woningen. Ze weten hoe ze de apparatuur het beste kunnen gebruiken en onderhouden. Hun vragen worden beantwoord en eventuele klachten worden verholpen. VvE-leden kunnen ambassadeurs worden van vergaande verduurzaming.

© 2020. Het stappenplan “Zet je VvE op Groen” is een resultaat van het TKI Urban Energy project ‘Collectieve Aanpak: versnelling aardgasvrije VvE’s”, een samenwerking tussen TNO, Segon, gemeente Assen en Renolution. Alle rechten worden voorbehouden. Hoewel dit document met zorg is samengesteld kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet worden uitgesloten. De samenwerkende partijen aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de inhoud van dit document. Dit stappenplan mag ongewijzigd worden verspreid onder handhaving van deze copyright notice . Bij verwijzingen in andere publicaties naar de samenwerkende partijen als auteurs van dit document mag geen gebruik worden gemaakt van de logo’s van deze partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het project is uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Versie: april 2020