Nulmeting energiebesparing industrie. Energiebesparingspotentieel bij industrie waarvoor de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is

Auteur(s): Menkveld, M. Sipma, J.M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De provincie Noord-Holland wil haar inspanning op het thema Energiebesparing industrie vergroten. In de Beleidsagenda Energietransitie heeft de provincie de ambitie geformuleerd om in 2021 het besparingspotentieel van alle bedrijven voor wie de provincie het bevoegd gezag is inzichtelijk te hebben. De Provinciale Staten hebben in een amendement aangegeven eerder te willen sturen op energiebesparing bij bedrijven, om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord. Provinciale Staten heeft gevraagd om een nulmeting die inzichtelijk maakt hoeveel besparingspotentieel nog onbenut is bij alle bedrijven voor wie de provincie bevoegd gezag is. De resultaten van de nulmeting worden gebruikt om de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving) en de makelaarsrol van de provincie zo nodig en mogelijk aan te scherpen.

Overige informatie

Author(s) Menkveld, M. Sipma, J.M.
Published by ECN Beleidsstudies
Report number ECN-E--17-006
Document type ECN rapport
Number of pages 40
Full text available