Aanleg energie-infrastructuur speerpunt voor emissiereducties industrie

Auteur(s): Koelemeijer, R. (PBL) Lucassen, T. (RVO) Dervis, F.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

In 2021 zijn voor de vijf grote industriële clusters in Nederland energiestrategieën opgesteld. Als alle plannen van bedrijven worden uitgevoerd, zou dit in Nederland in 2030 naar schatting kunnen leiden tot zo’n 31 megaton emissiereductie. Dat is aanzienlijk meer dan de doelstelling voor 2030 uit het Klimaatakkoord van 2019. Hiervoor is het wel nodig dat de juiste energie-infrastructuur op tijd beschikbaar komt.

In dit rapport is gereflecteerd op deze Cluster Energiestrategieën (CES’en). Daarnaast is een risicoanalyse gemaakt voor het versnellen van planvorming voor en aanleg van infrastructuur en een economische analyse waarbij de maatschappelijke baten (brede welvaart) van de gevraagde infrastructuur op macroniveau gekwantificeerd worden.

Energie-infrastructuur

Er is veel aan gelegen om de emissies in de industrie te reduceren en een concrete doelstelling in het Klimaatakkoord te behalen. Uit de CES’en blijkt dat dit mogelijk is, maar daarvoor is snelle besluitvorming (vergunningen), financiering en de juiste infrastructuur nodig. Een versnelde planvorming en aanleg van infrastructuur is daarbij een belangrijke schakel, omdat dit ook duidelijkheid schept over de mogelijke transitiepaden voor industriële bedrijven, waardoor het eenvoudiger wordt om beslissingen te nemen over investeringen in verduurzaming. Daarnaast biedt dit ook kansen voor nieuwe duurzame bedrijvigheid en verduurzaming van andere sectoren, zoals de gebouwde omgeving en mobiliteit.

Wat moet er gebeuren?

Het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord en de verdere transitie naar een uitstootvrije economie in 2050 vragen om een forse uitbreiding van de energie-infrastructuur. Het gaat om infrastructuur voor transport van elektriciteit, waterstof, CO2, warmte en grondstoffen.

Het tijdig realiseren hiervan is ingewikkeld. De CES’en geven ook inzicht in generieke knelpunten die vanuit het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) kunnen worden opgepakt. Het PIDI zou de aanleg van infrastructuur onder andere kunnen versnellen door voorstellen te doen voor het aanpassen van wet- en regelgeving, te ondersteunen bij planologische en vergunningsprocedures of daarin het voortouw te nemen, en financierings- en organisatorische knelpunten weg te nemen.

Overige informatie

Author(s) Koelemeijer, R. (PBL) Lucassen, T. (RVO) Dervis, F.
Published by PBL
Report number 4475
Document type Rapport
Number of pages 48
Full text available