Van het aardgas af

Gerelateerde onderwerpen:

Betrek alle partijen, techniek, kostenverdeling en gedrag bij het ontwerpen van effectief en eerlijk beleid voor een aardgasvrije toekomst 

De discussie over hoe huizen van het aardgas te krijgen is nu echt begonnen.

Het voornemen uit het Klimaatakkoord om woningen van het aardgas af te halen heeft de nodige discussie losgemaakt. Er rijzen vragen over de kosten die hiermee gepaard gaan, of die kosten eerlijk verdeeld zullen worden en over wat bewoners precies te wachten staat en wanneer. Er is behoefte aan meer duidelijkheid. Dat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn is inmiddels besloten. De aanleiding is niet alleen de wens om te komen tot een CO2-neutrale energievoorziening, maar op korte termijn ook de aardbevingsproblematiek in Groningen. De discussie over de verschillende mogelijkheden is nog open: worden het warmtenetten, warmtepompen of hernieuwbaar gas? Welk alternatief er in welke wijk moet komen, en wie daarin welke rol gaat spelen is voor veel publieke en private partijen nog onduidelijk. Contact met uiteenlopende partijen en het betrekken van techniek, een eerlijke verdeling van de kosten en het gedrag van bewoners zijn van belang om tot praktische oplossingen te komen die recht doen aan alle betrokkenen.

Vooral gemeenten zullen een doorslaggevende rol spelen bij het uitfaseren van aardgas.

Het aardgasvrij maken van alle woningen en andere gebouwen in Nederland is een enorme taak die door de verscheidenheid aan gebouwtypen, isolatieniveaus en lokale beschikbaarheid van alternatieve warmtebronnen het beste op lokaal niveau kan worden aangepakt. In het Klimaatakkoord is als deel van de regionale energiestrategieën bepaald dat gemeenten de taak krijgen om plannen te maken voor het aardgasvrij maken van wijken. Het blijkt dat gemeenten nog veel vragen hebben, zoals over welke mogelijkheden er zijn en welke partij welke rol op zich zou moeten nemen.

Om het proces op gang te brengen kunnen praktische bouwstenen voor een nieuwe warmtevoorziening een belangrijke bijdrage leveren.

Om tot een goede aanpak te komen is informatie afkomstig van ministeries, gemeenten, bouwbedrijven, bewoners en andere betrokkenen van belang. Met behulp daarvan zijn praktische bouwstenen voor een nieuwe warmtevoorziening aan te dragen met daaraan gekoppeld welke partij daarmee aan de slag zou moeten. Het gaat vooral om het verduurzamen van het energieaanbod, het aanpassen van de infrastructuur voor de duurzame alternatieven en het isoleren van woningen zodat de warmtevraag daalt, maar ook om niet energie-gerelateerde verbeteringen van de woning. Die verbeteringen, zoals een nieuwe keuken, verhogen het comfort en maken het aardgasvrij maken van woningen aantrekkelijker voor de bewoners.

Het presenteren van aardgasvrije woningen als een aantrekkelijk product biedt kansen voor ondernemers.

Niet alle huiseigenaren en verhuurders zullen zich laten overhalen door het argument dat ons land aardgasvrij moet worden of dat ze energie kunnen besparen. Het is veel belangrijker om aardgasvrije woningen als product aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door het toegenomen comfort van een aardgasvrij gemaakte en beter geïsoleerde woning te benadrukken. Bouwbedrijven, installateurs of andere ondernemers zouden een concept voor renovatie van een woning moeten aanbieden waarin het huis snel, betaalbaar en in één keer wordt verduurzaamd. Voor bedrijven liggen hier grote kansen om met innovatieve concepten te komen.

Zekerheid bieden over de doelstellingen en kosten zal helpen de markt aan te jagen en het doel te halen.

Er wordt gewerkt aan methoden om aardgasvrije concepten betaalbaar te krijgen. Slimmere productie kan de kosten van het aardgasvrij maken van woningen sterk omlaag brengen, zeker als het op grote schaal gebeurt. De kosten zijn voor woningeigenaren nu vaak nog te hoog. Als die prijsdaling niet snel genoeg gerealiseerd wordt zou het nodig kunnen zijn dat de overheid inkomensmaatregelen neemt om het doel van aanvaardbare kosten voor iedereen te bereiken. Bedrijven zullen pas investeren in nieuwe concepten als de overheid duidelijke ambities formuleert, zoals bij wind op zee is gebeurd. Sinds het Klimaatakkoord zijn die ambities in zicht. Het gaat erom de markt aan te jagen door het bieden van zekerheden met scherp geformuleerde doelstellingen voor de langere termijn. Als het zover is moet het mogelijk zijn het doel van een aardgasvrij gebouwde omgeving in 2050 te halen. 

Zie ook het thema aardgasvrije wijken.

Aardgasvrij wonen: drijfveren en barrières van bewoners

Bewoners doorlopen verschillende stappen naar een aardgasvrije woning. Dit noemen we de klantreisnaar aardgasvrij wonen. In het onderzoek ‘Aardgasvrij wonen: de Bewoner Bepaalt’ is een analyse gedaan van de drijfveren en barrières die huiseigenaren ervaren in de verschillende stappen naar een aardgasvrije woning. De bewoners bevinden zich in verschillende stappen van de klantreis. Zij kunnen bij iedere stap blijven steken als er niet voldoende aanleiding is om naar een volgende stap over te gaan. De verdeling van drijfveren en barrières voor de verschillende stappen biedt aanknopingspunten over het soort informatie en ondersteuning waar bewoners behoefte aan hebben. De drijfveren en barrières zijn ingedeeld aan de hand van de onderdelen van het Consumer Decision Comprehended (CODEC) model.

Bekijk de drijfveren en barrières van bewoners